Patrons

Shaji N. Karun

Jahnu Barua

Aruna Vasudev

Kiran.V. Santharam
( FFSI  President )

Dr.P.V. Unnikrishnan

Dr. Biju

V.K. Joseph